Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Statut

Czcionka:

Uchwała Nr XIX/98/2008

Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Golinie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 ze zm.) w  związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) - Rada Miejska w Golinie uchwala , co następuje:

STATUT  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLINIE

I. Postanowienia ogólne

& 1.

Biblioteka Publiczna w Golinie , zwana dalej „ Biblioteką „ jest samorządowa instytucją kultury utworzoną m na mocy uchwały nr  XVIII/89/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie podziału MOKiB w Golinie i utworzenie Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Domu Kultury w Golinie.

$ 2.

Podstawą działalności Biblioteki są w szczególności przepisy:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 ze zm).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 oku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm).

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 oku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.).

5. Niniejszego statutu.

& 3.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Golina, trenem jej działania jest gmina Golina.

& 4.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Goliny.

& 5.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę oraz dane adresowe.

& 6.

Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Goliny, który zapewnia środki niezbędne dla jej utrzymania oraz prowadzenia działalności statutowej.

II. Cele i zdania Biblioteki

& 7.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i naukowych mieszkańców gminy Golina oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

& 8.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie , opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i naukowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz , prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 3. badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie.
 4. współpraca z bibliotekami innych sieci, redakcjami czasopism ,instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb oświatowcy, naukowych i kulturalnych społeczeństwa.
 5. ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów zabytkowych.
 6. działalność  z zakresu popularyzacji czytelnictwa, nauki i edukacji kulturalnej.
 7. organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa, sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

& 9.

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor , który kieruje działalnością , reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Biblioteki, strukturę zatrudnienia oraz inne akty prawne o charakterze wewnętrznym.
 3. Dyrektor odpowiada za realizację budżetu Biblioteki.
 4. Dyrektora powołuje oraz odwołuje Burmistrz Goliny w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

& 10.

Dyrektor Biblioteki może wystąpić z wnioskiem do organizatora o powołanie społecznej Rady Bibliotecznej.

& 11.

 1. Biblioteka składa się z biblioteki głównej w Golinie oraz filii w Kawnicach i w Przyjmie.
 2. Istnieje możliwość powołania nowych filii Biblioteki jak również likwidacji już istniejących.

& 12.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 mara 1999r. w sprawie wymagań  kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybem stwierdzenia tych kwalifikacji (dz. U. z 1999 r. Nr 41,poz.419 ze zm.).

& 13.

Dyrektor Biblioteki może  zatrudniać pracowników w zależności od zaistniałych warunków, potrzeb i możliwości.

& 14.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucji kultury ( Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.446 ze zm).

& 15.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez  Dyrektora Biblioteki.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

& 16.

 1. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada Dyrektor.
 2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla instytucji kultury.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora Biblioteki.
 4. Działalność Biblioteki jest finansowana za środków budżetu Gminy, dochodów własnych, dotacji celowych oraz innych źródeł.

& 17.

Biblioteka może pobierać opłaty w szczególności za: wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczanie materiałów audiowizualnych, usługi informacyjne , bibliograficzne, za nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych , w tym : koszty upomnienia, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, wydawnictwa własne.

V. Postanowienia końcowe

& 18.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

& 19.

Traci moc uchwała Nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 11 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

& 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

& 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.

 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Golinie

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12
62-590 Golina
tel.: 63 2418 -121
bpgolina@wp.pl
http://golina.naszabiblioteka.com/

 

FILIA w Przyjmie

Przyjma 124, 62-590 Golina
 

Punkt biblioteczny w Kawnicach

Kawnice 6, 62-590 Golina
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zakup nowości wydawniczych

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

 W roku 2021 Biblioteka Publiczna w Golinie otrzymała dotację w wysokości 16154 złotych.

Dzięki otrzymanym środkom Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filią w Przyjmie i punktem bibliotecznym w Kawnicach
zostanie wzbogacona o wiele nowych, ciekawych pozycji książkowych.

Dyskusyjny Klub Książki

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa